Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) trådte i kraft 1. januar 2018

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) er ajourført

Vis flere nyheter